Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek 7-2-2020

Op 7 februari 2010  is er een brief van de minister Schouten ( LNV) aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak.In dit document van 10 pagina\s stat beschreven wat de planning is welke gelden er beschikbaar zijn, wat de perspectieven zijn voor blijvers en stoppers, mogelijkheden voor stikstof reductie etc..

Dit document kunt u downloaden op kamerbriefstikstof.pdf

 

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders 12-1-2020

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties spraken zich op 11 december op het Catshuis uit voor de natuur. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten riepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, hollen achteruit. Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. Het gehele rapport vindt u:  Benut-stikstofcrisis-als-kans.pdf

NMU biedt Actieplan Stikstof aan bij Provinciale Staten 14-12- 2019

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben onlangs een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan (PDF) geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Download hier het Actieplan Stikstof (PDF)

POV overweegt juridische stappen tegen LNV 20-12-19

Update – Er is onduidelijkheid over waar de ammoniak blijft van varkenshouders die stoppen per 2020 of die meedoen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een advocaat boog zich in opdracht van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) over de kwestie. Die overweegt nu juridische stappen tegen het ministerie van LNV.( Min. van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Deze publicatie van Ilona Lesscher van het blad Nieuwe Oogst kun u lezen op.
POV overweegt juridische stappen tegen LNV

Warme sanering varkenshouders is van start gegaan 1-12-2019

Varkenshouders in 5 provincies kunnen zich nu tot en met 15 januari aanmelden voor Srv

Varkenshouders in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht kunnen zich vanaf vandaag (25 november) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. In Zuid krijgen varkenshouders 151 euro per varkensrecht, in Oost trekt het kabinet er 52 euro per varkensrecht voor uit. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geurbelasting en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

„Samen met varkenshouders staan we voor een belangrijke opgave: het verduurzamen én toekomstbestendig maken van de varkenssector”, zegt minister Carola Schouten. Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen. „Varkensboeren in veedichte gebieden die willen stoppen, ondersteunen we waar mogelijk. Zo brengen we de geuroverlast terug en stimuleren we verdere verduurzaming van de varkenshouderij.”

Veedichte gebieden

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde gebieden van Nederland geurhinder op. Daarom kunnen alleen varkenshouders in deze veedichte gebieden gebruik maken van de regeling. De veedichte gebieden bevinden zich in het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht).

De selectie van deelnemers wordt gebaseerd op de geurscore van het bedrijf, deze moet aan een minimale geurscore voldoen. Vervolgens geldt: hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans dat de varkenshouder aanspraak kan maken op subsidie. De geurscore wordt berekend door een extern bedrijf.

Verloop

Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt onder de aanmeldingen een selectie gemaakt van varkenshouders die met de regeling van start kunnen gaan. Varkenshouders ontvangen uiterlijk drie maanden na sluiting van de openstellingsperiode uitsluitsel over hun deelname.

In het voorjaar van 2020 gaat het afbouwen plaatsvinden. Begeleiding vanuit gemeentes is mogelijk. Er is vervolgens 8 maanden de tijd om de varkens af te voeren en mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen zijn gesloopt en mag op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.

Meer informatie

De inschrijving is geopend vanaf 25 november tot en met 15 januari. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via de website van RVO.nlRijksoverheid.nl en hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname.

Saneringsbrief naar gemeente UH 28-11-19

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Saneringsbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: Sanering van intensieve veehouderijen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum

Geachte Gemeenteraad en College

Gelet op alle ontwikkelingen naar aanleiding van de ‘PAS uitspraak’ van de Raad van State is er grote aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Zoals bewoners reeds sinds lange tijd gemeld hebben wordt door bovengenoemde veehouderijen onder andere veel stikstof uitgestoten op nabij gelegen natuurgebieden (Kolland I en II, en de uiterwaarden). De uitstoot vindt echter ook plaats in het woongebied van de inwoners van Leersum en de (nabij) gelegen bossen.

De veehouderijen liggen dicht tegen de bebouwing van het dorp aan. Niet alleen stikstof is een probleem, maar ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals PM10 en PM 2,5 (fijnstof). Veel bewoners met longklachten hebben hier last van.

Om de uitstoot van stikstof te beperken heeft het kabinet aangegeven dat het nodig is om veehouderijen te sluiten of te verkleinen. Daar worden gelden voor ter beschikking gesteld. Zo heeft de provincie Utrecht ruim 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de omvorming van intensief agrarisch gebruik van gronden naar natuur inclusief gebruik/puur natuur. En om de geurhinder door varkenshouderijen aan te pakken is per 25 november jl. de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opengesteld. Er is 180 miljoen euro beschikbaar om in de concentratiegebieden, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bedrijven die de meeste stankoverlast geven, te kunnen beëindigen.
Aan decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten, is daarbij een belangrijke taak toebedeeld. Om de onvoorziene werklast te kunnen organiseren en faciliteren (zoals intrekken vergunningen, aanpassing bestemmingsplannen, starten van herbestemmingsprocedures, flankerend beleid) is 10 miljoen euro gereserveerd.

Gelet op alle (stank) overlast die er al sinds lange tijd is, verzoeken wij u om in gesprek te gaan met de betrokken agrariërs om hen te bewegen gebruik te maken van de saneringsregelingen die er zijn.

Wij begrijpen dat een en ander gevoelig ligt en dat dit soort zaken lastig zijn, maar nu is meer dan ooit duidelijk dat er wat moet gebeuren voor het milieu, voor onze natuur, en voor de leefomgeving van inwoners van Leersum. Reden waarom wij opnieuw uw aandacht vragen voor de belangen van de inwoners. Ook zij willen leven in een gezonde omgeving. Ook zij willen de nabij gelegen natuur behouden.

Het leefgenot / belang van honderden burgers zou groter ingeschat moeten worden dan het financiële en emotionele belang van een tweetal veehouders.
Omdat beëindiging van deze veehouderijen een vermindering van de stikstofdepositie in natuurgebieden betekent, staat ook de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum achter onze oproep en ondertekent deze brief ook.

Graag gaan wij met u in gesprek om onze problemen te bespreken. Kunt u aangeven wanneer u een delegatie van het Bewonerscomité kunt ontvangen om de gesprekken te starten?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,                                                             Mede ondertekend
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid                           Namens de Vereniging voor Dorp en  Natuur Amerongen – Leersum
Handtekeningen zijn verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst                                                                            Ineke Vrij
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid                Vicevoorzitter Dorp en Natuur
Nieuwe Steeg 69                                                                            Nieuwe Steeg 10
3956 RB Leersum                                                                          3956 RD Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   email: ineke@dorpennatuur.nl

 

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

Kopie:  ODRU

Klachtenbrief naar gemeente UH 28-11-19

 

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Klachtenbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: : klachten overlast door veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum,                  

Geachte gemeenteraad en college,

Zoals u bekend ondervinden de bewoners van Leersum grote overlast van de grootschalige veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a te Leersum.

Reeds vele malen is en wordt door omwonenden en andere inwoners van Leersum geklaagd over de stank- en geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde bedrijven. De overlast is de afgelopen jaren echt toegenomen. Er is helaas nog steeds niets gedaan aan deze overlast. Bewoners zijn moe en murw geworden omdat er niets gebeurt. Omdat er toch niets lijkt te veranderen klagen niet alle bewoners meer. Echter de klachten zijn nog onverminderd actueel!

Iedere dag ruiken wij de veehouderijen. De stank is vaak enorm en intens en wordt onhoudbaar. We weten niet precies van welke veehouder welke stankoverlast komt. De stankoverlast is er soms gedurende langere tijd (overdag en ’s avonds), en dan weer in vlagen. Ook als het waait, hard waait of regent is de stankoverlast aanwezig.

De ramen open laten staan om te luchten kan vaak niet omdat er anders weer vieze lucht binnenkomt. Zeker met het warme weer van afgelopen zomers geeft dat veel frustratie. De stankoverlast komt zo vaak voor en is zo frequent dat bewoners niet iedere keer via internet de klacht bij de ODRU registreren, anders moeten ze  dat vrijwel elke dag doen.

Daarnaast gaat het niet alleen om de stank. Ook alle andere luchtverontreinigingen zoals die van fijnstof en ammoniak (stikstof) die in diezelfde lucht zit zijn ontoelaatbaar. Onze gezondheid wordt hierdoor geschaad. De bewoners in Leersum worden al aan een hogere norm blootgesteld dan elders in andere gemeenten.
Dit is niet langer aanvaardbaar.

Daarnaast is er nog steeds laat in de nacht (rond half 5- 5 uur) geluidsoverlast van Nieuwe Steeg 4-8a door een voermengwagen die uit diverse voorraadhokken bestanddelen van het voer voor de koeien haalt. Vervolgens wordt het voer in dat voertuig gemengd en verdeeld in de koeienstal. Daarna rijdt dit voertuig met veel lawaai weg over de Nieuwe Steeg en verder. Dit stoort bewoners in hun slaap. Inmiddels is bekend hoe slecht te weinig slaap is voor de gezondheid. Deze geluidsoverlast moet stoppen.

Ons verzoek is om nu echt op korte termijn maatregelen te gaan treffen om de stankoverlast én de uitstoot van andere schadelijke stoffen sterk te verminderen, alsmede de geluidsoverlast te stoppen.

Graag vernemen we op korte termijn wat uw aanpak is om onze leefomgeving te verbeteren. Graag gaan wij met u in gesprek over onze klachten. 

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid
Handtekening verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid
Nieuwe Steeg 69
3956 RB Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Kopie:  ODRU
Kopie:  NVWA