Vrees onder Twentse boeren: dodelijke varkensziekte rukt op 6-1-2020

ENSCHEDE – Varkenshouders en jagers uit Twente vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is voor de Afrikaanse varkenspest ook in Nederland voor grote problemen gaat zorgen. „Als de ziekte hier eenmaal zit, hebben we een gigantisch probleem.” stelt Gerben Dekker Varkenshouder in Vriezenveen (OV)

De Afrikaanse varkenspest is een heftige, acute virusziekte die niet gevaarlijk is voor mensen of andere dieren, maar wel zeer dodelijk is voor varkens.

Nederlandse boeren zijn al een jaar extra alert, nadat de pest in de Belgische Ardennen werd aangetroffen. Daar lijkt de ziekte sinds september van dit jaar onder controle en werden geen nieuwe besmette varkens aangetroffen.

In België werden twee arrestaties verricht vanwege het importeren van de Afrikaanse varkenspest: twee jagers die volgens justitie wilde zwijnen uit Tsjechië importeerden en in de Ardennen uit hebben gezet.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging raadt leden af om hun hobby uit te oefenen in die gebieden waar varkenspest voorkomt en trofeeën uit dat gebied mee te nemen. Ook wordt geadviseerd hun materiaal en voertuigen te ontsmetten voor ze terugkeren naar Nederland.

Alarmfase 1

Bekend is dat groepen Twentse jagers grond pachten in Polen en Oost-Duitsland. De dreiging is nu weer actueel, omdat de ziekte in de afgelopen maand vanuit het oosten van Polen is opgerukt tot de Duitse grens. Daar, in de deelstaat Brandenburg, is het alarmfase 1; er wordt zelfs 120 kilometer aan hekwerk aan de grens geplaatst om te voorkomen dat besmette wilde zwijnen het land intrekken. Soortgelijke maatregelen werden eerder al getroffen in Denemarken. zie

Gerben Dekker, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in Overijssel, noemt de signalen uit Polen ‘zorgelijk’, soortgelijke woorden spreekt Erik Dood (varkenshouder en bestuurslid LTO Zuid Twente).

Deze regio telde in 2018, de meest actuele cijfers van het CBS, 833.000 varkens, die waren verdeeld over 378 bedrijven. De meeste daarvan staan in de gemeente Hof van Twente. Dekker, zelf varkenshouder in Vriezenveen: „Als die ziekte hier eenmaal is, heb je een gigantisch probleem.”

Financieel drama

Vanzelfsprekend zou het een persoonlijk en financieel drama voor de boer zijn als de ziekte een bedrijf bereikt – alle dieren moeten dan worden geruimd, maar voor de sector zijn de gevolgen ook ingrijpend.

„Het is voor de exportpositie zeer slecht”, zegt Dekker. „Heel veel landen willen geen vlees uit landen of regio’s waar de Afrikaanse varkenspest is. Alles gaat op slot.” Het is een doemscenario, erkent Dekker, die er niet aan moet denken dat zijn bedrijf er last van krijgt. „Daar ben je geen boer voor.”

Het ministerie van Landbouw heeft vorig jaar een preventieteam opgericht, dat moet voorkomen dat de ziekte ook naar Nederland komt. Varkens kunnen bijvoorbeeld geïnfecteerd raken via personen of materialen die contact hebben gehad met besmette varkens, zoals veewagens. Of jagers.

In eigen land wordt op goede hygiëne door zowel boeren als transporteurs als de NVWA volop gecontroleerd. Maar een groter gevaar schuilt in wilde zwijnen, en consumenten.

Broodje ham

Overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen

Erik Dood

Mensen die hun half opgegeten broodje ham gewoon in de berm gooien, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat dit vlees de bacterie bevat. Als een wild zwijn dat vervolgens eet, en ziek wordt, is de Afrikaanse varkenspest in het land.

„En overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen”, zegt varkensboer Erik Dood bezorgd, refererend aan België, waar ondanks het ruimen van bedrijven en het afschieten van zwijnen in een gebied de pest terugkeerde. „De ziekte zelf is ook niet te bestrijden. Niet voor niets is het hier alarmfase oranje.”

Om mensen daarvan bewust te maken werden vorig jaar op tal van plekken langs wegen waarschuwingsborden geplaatst. „Maar die boodschap kan je niet vaak genoeg herhalen.”

Profiteren’ van de ziekte

Op dit moment ‘profiteren’ Nederlandse varkenshouders nog van de Afrikaanse varkenspest. In Azië heeft het virus de varkenshouderij grotendeels lamgelegd, tientallen miljoenen dieren moesten worden geruimd, waardoor de prijs voor vlees uit Nederland steeg. Hierdoor hadden varkensboeren – door de bank genomen – een topjaar.

„Varkensvlees is wereldhandel en wereldwijd is er momenteel meer vraag dan aanbod”, zegt Erik Dood (LTO Zuid Twente). „Stel: Duitse zwijnen raken besmet, dan zijn er landen die zeggen dat ze het vlees niet meer hoeven. Maar dat kan ook om economische redenen zijn. Een paar weken later moeten ze er vanaf en dan daalt de prijs.” Hoe dan ook; mocht de pest Nederland bereiken, gaat het impact hebben. „Maar lastig is om te voorspellen wat het precies doet.”

Zowel Dood als Dekker zien oplossingen in het terugdringen van de populatie wilde zwijnen. „Er zijn gebieden in Nederland waar een nulstand zou moeten zijn, maar waar dat niet het geval is”, zegt Dood. Die dieren afschieten blijkt in de praktijk echter lastig. Het ontbeert wildbeheereenheden aan mankracht om de zwijnen op te drijven en te doden.

Het enige wat boeren zelf kunnen doen, is zo hygiënisch mogelijk werken, zegt Gerben Dekker (POV). „Stallen gesloten houden, bedrijfskleding op tijd verwisselen. Maar daar houdt het dan ook op. Je doet in je eigen stal alles, maar buiten kan dat wilde zwijn lopen. Dat is een doorn in het oog.

 

Warme sanering varkenshouders is van start gegaan 1-12-2019

Varkenshouders in 5 provincies kunnen zich nu tot en met 15 januari aanmelden voor Srv

Varkenshouders in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht kunnen zich vanaf vandaag (25 november) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. In Zuid krijgen varkenshouders 151 euro per varkensrecht, in Oost trekt het kabinet er 52 euro per varkensrecht voor uit. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geurbelasting en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

„Samen met varkenshouders staan we voor een belangrijke opgave: het verduurzamen én toekomstbestendig maken van de varkenssector”, zegt minister Carola Schouten. Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen. „Varkensboeren in veedichte gebieden die willen stoppen, ondersteunen we waar mogelijk. Zo brengen we de geuroverlast terug en stimuleren we verdere verduurzaming van de varkenshouderij.”

Veedichte gebieden

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde gebieden van Nederland geurhinder op. Daarom kunnen alleen varkenshouders in deze veedichte gebieden gebruik maken van de regeling. De veedichte gebieden bevinden zich in het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht).

De selectie van deelnemers wordt gebaseerd op de geurscore van het bedrijf, deze moet aan een minimale geurscore voldoen. Vervolgens geldt: hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans dat de varkenshouder aanspraak kan maken op subsidie. De geurscore wordt berekend door een extern bedrijf.

Verloop

Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt onder de aanmeldingen een selectie gemaakt van varkenshouders die met de regeling van start kunnen gaan. Varkenshouders ontvangen uiterlijk drie maanden na sluiting van de openstellingsperiode uitsluitsel over hun deelname.

In het voorjaar van 2020 gaat het afbouwen plaatsvinden. Begeleiding vanuit gemeentes is mogelijk. Er is vervolgens 8 maanden de tijd om de varkens af te voeren en mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen zijn gesloopt en mag op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.

Meer informatie

De inschrijving is geopend vanaf 25 november tot en met 15 januari. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via de website van RVO.nlRijksoverheid.nl en hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname.

Saneringsbrief naar gemeente UH 28-11-19

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Saneringsbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: Sanering van intensieve veehouderijen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum

Geachte Gemeenteraad en College

Gelet op alle ontwikkelingen naar aanleiding van de ‘PAS uitspraak’ van de Raad van State is er grote aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Zoals bewoners reeds sinds lange tijd gemeld hebben wordt door bovengenoemde veehouderijen onder andere veel stikstof uitgestoten op nabij gelegen natuurgebieden (Kolland I en II, en de uiterwaarden). De uitstoot vindt echter ook plaats in het woongebied van de inwoners van Leersum en de (nabij) gelegen bossen.

De veehouderijen liggen dicht tegen de bebouwing van het dorp aan. Niet alleen stikstof is een probleem, maar ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals PM10 en PM 2,5 (fijnstof). Veel bewoners met longklachten hebben hier last van.

Om de uitstoot van stikstof te beperken heeft het kabinet aangegeven dat het nodig is om veehouderijen te sluiten of te verkleinen. Daar worden gelden voor ter beschikking gesteld. Zo heeft de provincie Utrecht ruim 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de omvorming van intensief agrarisch gebruik van gronden naar natuur inclusief gebruik/puur natuur. En om de geurhinder door varkenshouderijen aan te pakken is per 25 november jl. de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opengesteld. Er is 180 miljoen euro beschikbaar om in de concentratiegebieden, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bedrijven die de meeste stankoverlast geven, te kunnen beëindigen.
Aan decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten, is daarbij een belangrijke taak toebedeeld. Om de onvoorziene werklast te kunnen organiseren en faciliteren (zoals intrekken vergunningen, aanpassing bestemmingsplannen, starten van herbestemmingsprocedures, flankerend beleid) is 10 miljoen euro gereserveerd.

Gelet op alle (stank) overlast die er al sinds lange tijd is, verzoeken wij u om in gesprek te gaan met de betrokken agrariërs om hen te bewegen gebruik te maken van de saneringsregelingen die er zijn.

Wij begrijpen dat een en ander gevoelig ligt en dat dit soort zaken lastig zijn, maar nu is meer dan ooit duidelijk dat er wat moet gebeuren voor het milieu, voor onze natuur, en voor de leefomgeving van inwoners van Leersum. Reden waarom wij opnieuw uw aandacht vragen voor de belangen van de inwoners. Ook zij willen leven in een gezonde omgeving. Ook zij willen de nabij gelegen natuur behouden.

Het leefgenot / belang van honderden burgers zou groter ingeschat moeten worden dan het financiële en emotionele belang van een tweetal veehouders.
Omdat beëindiging van deze veehouderijen een vermindering van de stikstofdepositie in natuurgebieden betekent, staat ook de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum achter onze oproep en ondertekent deze brief ook.

Graag gaan wij met u in gesprek om onze problemen te bespreken. Kunt u aangeven wanneer u een delegatie van het Bewonerscomité kunt ontvangen om de gesprekken te starten?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,                                                             Mede ondertekend
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid                           Namens de Vereniging voor Dorp en  Natuur Amerongen – Leersum
Handtekeningen zijn verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst                                                                            Ineke Vrij
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid                Vicevoorzitter Dorp en Natuur
Nieuwe Steeg 69                                                                            Nieuwe Steeg 10
3956 RB Leersum                                                                          3956 RD Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   email: ineke@dorpennatuur.nl

 

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

Kopie:  ODRU

Klachtenbrief naar gemeente UH 28-11-19

 

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Klachtenbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: : klachten overlast door veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum,                  

Geachte gemeenteraad en college,

Zoals u bekend ondervinden de bewoners van Leersum grote overlast van de grootschalige veehouderijen gelegen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a te Leersum.

Reeds vele malen is en wordt door omwonenden en andere inwoners van Leersum geklaagd over de stank- en geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde bedrijven. De overlast is de afgelopen jaren echt toegenomen. Er is helaas nog steeds niets gedaan aan deze overlast. Bewoners zijn moe en murw geworden omdat er niets gebeurt. Omdat er toch niets lijkt te veranderen klagen niet alle bewoners meer. Echter de klachten zijn nog onverminderd actueel!

Iedere dag ruiken wij de veehouderijen. De stank is vaak enorm en intens en wordt onhoudbaar. We weten niet precies van welke veehouder welke stankoverlast komt. De stankoverlast is er soms gedurende langere tijd (overdag en ’s avonds), en dan weer in vlagen. Ook als het waait, hard waait of regent is de stankoverlast aanwezig.

De ramen open laten staan om te luchten kan vaak niet omdat er anders weer vieze lucht binnenkomt. Zeker met het warme weer van afgelopen zomers geeft dat veel frustratie. De stankoverlast komt zo vaak voor en is zo frequent dat bewoners niet iedere keer via internet de klacht bij de ODRU registreren, anders moeten ze  dat vrijwel elke dag doen.

Daarnaast gaat het niet alleen om de stank. Ook alle andere luchtverontreinigingen zoals die van fijnstof en ammoniak (stikstof) die in diezelfde lucht zit zijn ontoelaatbaar. Onze gezondheid wordt hierdoor geschaad. De bewoners in Leersum worden al aan een hogere norm blootgesteld dan elders in andere gemeenten.
Dit is niet langer aanvaardbaar.

Daarnaast is er nog steeds laat in de nacht (rond half 5- 5 uur) geluidsoverlast van Nieuwe Steeg 4-8a door een voermengwagen die uit diverse voorraadhokken bestanddelen van het voer voor de koeien haalt. Vervolgens wordt het voer in dat voertuig gemengd en verdeeld in de koeienstal. Daarna rijdt dit voertuig met veel lawaai weg over de Nieuwe Steeg en verder. Dit stoort bewoners in hun slaap. Inmiddels is bekend hoe slecht te weinig slaap is voor de gezondheid. Deze geluidsoverlast moet stoppen.

Ons verzoek is om nu echt op korte termijn maatregelen te gaan treffen om de stankoverlast én de uitstoot van andere schadelijke stoffen sterk te verminderen, alsmede de geluidsoverlast te stoppen.

Graag vernemen we op korte termijn wat uw aanpak is om onze leefomgeving te verbeteren. Graag gaan wij met u in gesprek over onze klachten. 

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid
Handtekening verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid
Nieuwe Steeg 69
3956 RB Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Kopie:  ODRU
Kopie:  NVWA

Luchtwassers misschien overbodig in stal van de toekomst 27-12-18

Op zoek naar een gezond stalklimaat

Varkenshouderijen staan voor een grote uitdaging: vanaf 2022 moeten zij voldoen aan een strenge emissienorm met betrekking tot ammoniakuitstoot. Het installeren van een luchtwasser kan voor hen een oplossing zijn om aan de veranderende wetgeving te voldoen. Bij deze techniek wordt ammoniak, maar ook fijnstof en geur, aan het eind van de stal uit de lucht gefilterd. Op het klimaat ín de stal heeft dit echter geen positief effect. Terwijl juist een goed stalklimaat noodzakelijk is om te komen tot betere technische en economische resultaten, gezondere dieren en beter dierenwelzijn.

De Hoeve Innovatie heeft daarom een beter alternatief ontwikkeld: dagontmesting. Door mest dagelijks uit de stal te halen voorkomen we dat er überhaupt ammoniak en andere kwalijke gassen ontwikkeld worden, wat het filteren van de lucht aan het eind van de stal overbodig maakt.

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met onder andere Wageningen University zijn we gestart met Praktijkonderzoek Dagontmesting als onderdeel van de Stal van de Toekomst.

Binnen dit project onderzoeken we in welke mate dagontmesting van varkensstallen kan fungeren als solide oplossing om de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke gassen te reduceren en gelijktijdig kan zorgen voor gezondere dieren en een beter rendement op de boerderij. Het doel van Praktijkonderzoek Dagontmesting is voor alle diercategorieën een goedgekeurd stalsysteem te ontwikkelen waarmee we dezelfde emissie behalen als met een luchtwasser, zonder die te hoeven plaatsen
De mogelijke voordelen van dagontmesting. zie de video clip https://vimeo.com/264386984
zie Stal-van-de-Toekomst.pdf


Gemeente Berkelland wil betalen voor Beltrumse varkenshouderij 27-12-18

900.000 euro. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Berkelland over in een hoofdpijndossier voor een varkenshouderij bij Beltrum. De gemeenteraad krijgt de vraag om in te stemmen met het collegevoorstel.

Met deze ‘strategische’ aankoop hoopt de gemeente een schadeclaim te voorkomen in een acht jaar slepend conflict. De betreffende varkenshouder aan de Grolseweg had plannen voor de bouw van een etagestal met drie verdiepingen en totaal 5.600 varkens. Een vergunning daartoe werd in 2014 afgegeven, maar de gemeente verzuimde dit aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit leidde tot het vertrek van wethouder Scharenborg. Alsnog weigerde de gemeente de vergunningverlening en de varkenshouder vocht dit met succes aan bij de rechtbank Gelderland. Daarop gingen omwonenden tegen die uitspraak in hoger beroep. Zij kregen op hun beurt in januari gelijk van de Raad van State, die op haar beurt het besluit van de rechtbank weer vernietigde.

Klagende omwonenden

Opnieuw moet het college van Berkelland zich uitspreken over de vergunningaanvraag, maar het college ziet daar geen brood in. Er zijn – nog – geen geurnormen vastgesteld en de gemeente spreekt van nieuwe, strengere wetgeving voor luchtwassers. Beide zaken zouden het verlenen van een vergunning waarschijnlijk onmogelijk maken. Om een schadeclaim van de varkenshouder te voorkomen overweegt de gemeente ‘een strategische aankoop’ te doen. Zo wordt de al jaren durende vergunningprocedure beëindigd en doet de gemeente ook iets met de bezwaren van de klagende omwonenden.

Bestemmingsplan Nieuwe Steeg afgewezen

            Bestemmingsplan Nieuwe Steeg definitief afgewezen !!

 

Met overweldigende meerderheid ( 27 tegen en 2 voor ) is het bestemmingsplan voor uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg op 17 december 2018 door de raad afgewezen. Er is nog een amendement toegevoegd. zie onder recente berichten
Dit besluit is voor alle bewoners in Leersum belangrijk met name voor de gezondheid. Er komen dus niet meer dieren en zonder de hoge pijpen wordt de uitstoot niet over heel Leersum geblazen.
De huidige situatie blijft echter nog van kracht en dat betekent dat er nog steeds een te grote geur belasting is voor de bewoners aan de Nieuwe Steeg en daar achter.
Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor en wij hebben al contacten gelegd met de het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te zien welke mogelijkheden zij kunnen bieden om de leefomgeving voor de bewoners te verbeteren.
Wij zijn dus nog niet klaar!