Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek 7-2-2020

Op 7 februari 2010  is er een brief van de minister Schouten ( LNV) aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak.In dit document van 10 pagina\s stat beschreven wat de planning is welke gelden er beschikbaar zijn, wat de perspectieven zijn voor blijvers en stoppers, mogelijkheden voor stikstof reductie etc..

Dit document kunt u downloaden op kamerbriefstikstof.pdf

 

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders 12-1-2020

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties spraken zich op 11 december op het Catshuis uit voor de natuur. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten riepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, hollen achteruit. Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. Het gehele rapport vindt u:  Benut-stikstofcrisis-als-kans.pdf

NMU biedt Actieplan Stikstof aan bij Provinciale Staten 14-12- 2019

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben onlangs een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan (PDF) geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Download hier het Actieplan Stikstof (PDF)

POV overweegt juridische stappen tegen LNV 20-12-19

Update – Er is onduidelijkheid over waar de ammoniak blijft van varkenshouders die stoppen per 2020 of die meedoen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een advocaat boog zich in opdracht van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) over de kwestie. Die overweegt nu juridische stappen tegen het ministerie van LNV.( Min. van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Deze publicatie van Ilona Lesscher van het blad Nieuwe Oogst kun u lezen op.
POV overweegt juridische stappen tegen LNV

Koeientoilet kan 64 procent ammoniakreductie opleveren 6-1-2020

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben bepaald dat het koeientoilet in theorie 64 procent ammoniak kan reduceren. Ontwikkelaar Hanskamp dient daarom nu een aanvraag in om op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) te komen als emissiearm systeem.

„In deze berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de ammoniak van zes van de tien plasjes wordt weggenomen”, zegt Henk Hanskamp. „Ook is er minder kelderemissie, doordat de mest in de kelder een lagere pH-waarde heeft.”

Een onafhankelijke commissie gaat de aanvraag bekijken en komt dan tot een uiteindelijke emissiefactor. Met deze emissiefactor kunnen veehouders vervolgens op hun beurt aantonen dat zij voldoen aan de reductie van stikstof op hun bedrijf. Hanskamp: „Het is zaak dat deze theoretische waarde van 64 procent ook officieel getoetst gaat worden in de praktijk.”

Bronmaatregel

Alle systemen die tot nu toe zijn goedgekeurd voor de melkveehouderij, behoren tot het type emissiearme vloer. „In deze systemen ontstaat eerst ammoniak en daarna wordt de verspreiding hiervan zoveel mogelijk beperkt”, vertelt Hanskamp. „Wij doen dit anders. Het CowToilet vangt de urine op voordat het de vloer raakt, waardoor vorming van ammoniak wordt voorkomen. Een RAV-erkenning voor het CowToilet zou de eerste RAV gecertificeerde bronoplossing zijn voor de melkveesector en hiermee een ‘gamechanger’ in de huidige stikstofimpasse.”

In maart dit jaar introduceerde Hanskamp het eerste prototype van het koeientoilet. Daarbij plaatste het bedrijf ook een video over de werking van het systeem. Hieronder is die video nogmaals te zien.

Vrees onder Twentse boeren: dodelijke varkensziekte rukt op 6-1-2020

ENSCHEDE – Varkenshouders en jagers uit Twente vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is voor de Afrikaanse varkenspest ook in Nederland voor grote problemen gaat zorgen. „Als de ziekte hier eenmaal zit, hebben we een gigantisch probleem.” stelt Gerben Dekker Varkenshouder in Vriezenveen (OV)

De Afrikaanse varkenspest is een heftige, acute virusziekte die niet gevaarlijk is voor mensen of andere dieren, maar wel zeer dodelijk is voor varkens.

Nederlandse boeren zijn al een jaar extra alert, nadat de pest in de Belgische Ardennen werd aangetroffen. Daar lijkt de ziekte sinds september van dit jaar onder controle en werden geen nieuwe besmette varkens aangetroffen.

In België werden twee arrestaties verricht vanwege het importeren van de Afrikaanse varkenspest: twee jagers die volgens justitie wilde zwijnen uit Tsjechië importeerden en in de Ardennen uit hebben gezet.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging raadt leden af om hun hobby uit te oefenen in die gebieden waar varkenspest voorkomt en trofeeën uit dat gebied mee te nemen. Ook wordt geadviseerd hun materiaal en voertuigen te ontsmetten voor ze terugkeren naar Nederland.

Alarmfase 1

Bekend is dat groepen Twentse jagers grond pachten in Polen en Oost-Duitsland. De dreiging is nu weer actueel, omdat de ziekte in de afgelopen maand vanuit het oosten van Polen is opgerukt tot de Duitse grens. Daar, in de deelstaat Brandenburg, is het alarmfase 1; er wordt zelfs 120 kilometer aan hekwerk aan de grens geplaatst om te voorkomen dat besmette wilde zwijnen het land intrekken. Soortgelijke maatregelen werden eerder al getroffen in Denemarken. zie

Gerben Dekker, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in Overijssel, noemt de signalen uit Polen ‘zorgelijk’, soortgelijke woorden spreekt Erik Dood (varkenshouder en bestuurslid LTO Zuid Twente).

Deze regio telde in 2018, de meest actuele cijfers van het CBS, 833.000 varkens, die waren verdeeld over 378 bedrijven. De meeste daarvan staan in de gemeente Hof van Twente. Dekker, zelf varkenshouder in Vriezenveen: „Als die ziekte hier eenmaal is, heb je een gigantisch probleem.”

Financieel drama

Vanzelfsprekend zou het een persoonlijk en financieel drama voor de boer zijn als de ziekte een bedrijf bereikt – alle dieren moeten dan worden geruimd, maar voor de sector zijn de gevolgen ook ingrijpend.

„Het is voor de exportpositie zeer slecht”, zegt Dekker. „Heel veel landen willen geen vlees uit landen of regio’s waar de Afrikaanse varkenspest is. Alles gaat op slot.” Het is een doemscenario, erkent Dekker, die er niet aan moet denken dat zijn bedrijf er last van krijgt. „Daar ben je geen boer voor.”

Het ministerie van Landbouw heeft vorig jaar een preventieteam opgericht, dat moet voorkomen dat de ziekte ook naar Nederland komt. Varkens kunnen bijvoorbeeld geïnfecteerd raken via personen of materialen die contact hebben gehad met besmette varkens, zoals veewagens. Of jagers.

In eigen land wordt op goede hygiëne door zowel boeren als transporteurs als de NVWA volop gecontroleerd. Maar een groter gevaar schuilt in wilde zwijnen, en consumenten.

Broodje ham

Overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen

Erik Dood

Mensen die hun half opgegeten broodje ham gewoon in de berm gooien, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat dit vlees de bacterie bevat. Als een wild zwijn dat vervolgens eet, en ziek wordt, is de Afrikaanse varkenspest in het land.

„En overal waar het virus zit, is het niet gelukt om het volledig weg te krijgen”, zegt varkensboer Erik Dood bezorgd, refererend aan België, waar ondanks het ruimen van bedrijven en het afschieten van zwijnen in een gebied de pest terugkeerde. „De ziekte zelf is ook niet te bestrijden. Niet voor niets is het hier alarmfase oranje.”

Om mensen daarvan bewust te maken werden vorig jaar op tal van plekken langs wegen waarschuwingsborden geplaatst. „Maar die boodschap kan je niet vaak genoeg herhalen.”

Profiteren’ van de ziekte

Op dit moment ‘profiteren’ Nederlandse varkenshouders nog van de Afrikaanse varkenspest. In Azië heeft het virus de varkenshouderij grotendeels lamgelegd, tientallen miljoenen dieren moesten worden geruimd, waardoor de prijs voor vlees uit Nederland steeg. Hierdoor hadden varkensboeren – door de bank genomen – een topjaar.

„Varkensvlees is wereldhandel en wereldwijd is er momenteel meer vraag dan aanbod”, zegt Erik Dood (LTO Zuid Twente). „Stel: Duitse zwijnen raken besmet, dan zijn er landen die zeggen dat ze het vlees niet meer hoeven. Maar dat kan ook om economische redenen zijn. Een paar weken later moeten ze er vanaf en dan daalt de prijs.” Hoe dan ook; mocht de pest Nederland bereiken, gaat het impact hebben. „Maar lastig is om te voorspellen wat het precies doet.”

Zowel Dood als Dekker zien oplossingen in het terugdringen van de populatie wilde zwijnen. „Er zijn gebieden in Nederland waar een nulstand zou moeten zijn, maar waar dat niet het geval is”, zegt Dood. Die dieren afschieten blijkt in de praktijk echter lastig. Het ontbeert wildbeheereenheden aan mankracht om de zwijnen op te drijven en te doden.

Het enige wat boeren zelf kunnen doen, is zo hygiënisch mogelijk werken, zegt Gerben Dekker (POV). „Stallen gesloten houden, bedrijfskleding op tijd verwisselen. Maar daar houdt het dan ook op. Je doet in je eigen stal alles, maar buiten kan dat wilde zwijn lopen. Dat is een doorn in het oog.

 

Warme sanering varkenshouders is van start gegaan 1-12-2019

Varkenshouders in 5 provincies kunnen zich nu tot en met 15 januari aanmelden voor Srv

Varkenshouders in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht kunnen zich vanaf vandaag (25 november) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. In Zuid krijgen varkenshouders 151 euro per varkensrecht, in Oost trekt het kabinet er 52 euro per varkensrecht voor uit. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geurbelasting en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

„Samen met varkenshouders staan we voor een belangrijke opgave: het verduurzamen én toekomstbestendig maken van de varkenssector”, zegt minister Carola Schouten. Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen. „Varkensboeren in veedichte gebieden die willen stoppen, ondersteunen we waar mogelijk. Zo brengen we de geuroverlast terug en stimuleren we verdere verduurzaming van de varkenshouderij.”

Veedichte gebieden

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde gebieden van Nederland geurhinder op. Daarom kunnen alleen varkenshouders in deze veedichte gebieden gebruik maken van de regeling. De veedichte gebieden bevinden zich in het concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht).

De selectie van deelnemers wordt gebaseerd op de geurscore van het bedrijf, deze moet aan een minimale geurscore voldoen. Vervolgens geldt: hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans dat de varkenshouder aanspraak kan maken op subsidie. De geurscore wordt berekend door een extern bedrijf.

Verloop

Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt onder de aanmeldingen een selectie gemaakt van varkenshouders die met de regeling van start kunnen gaan. Varkenshouders ontvangen uiterlijk drie maanden na sluiting van de openstellingsperiode uitsluitsel over hun deelname.

In het voorjaar van 2020 gaat het afbouwen plaatsvinden. Begeleiding vanuit gemeentes is mogelijk. Er is vervolgens 8 maanden de tijd om de varkens af te voeren en mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen zijn gesloopt en mag op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.

Meer informatie

De inschrijving is geopend vanaf 25 november tot en met 15 januari. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via de website van RVO.nlRijksoverheid.nl en hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname.