Saneringsbrief naar gemeente UH 28-11-19

Bewonerscomité Leersum Zuid
Website: www.bewonerscomiteleersumzuid.nl
Email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com
Adres: Nieuwe Steeg 69, 3056 RB Leersum
Telefoon: 06 54374580

Zie hieronder de volledige brief:
Saneringsbrief aan gemeente.pdf

Gemeenteraad en college van B&W van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
3941  HV Doorn

 

Leersum, 1 november 2019

Betreft: Sanering van intensieve veehouderijen aan de Nieuwe Steeg 2 en 4-8a Leersum

Geachte Gemeenteraad en College

Gelet op alle ontwikkelingen naar aanleiding van de ‘PAS uitspraak’ van de Raad van State is er grote aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Zoals bewoners reeds sinds lange tijd gemeld hebben wordt door bovengenoemde veehouderijen onder andere veel stikstof uitgestoten op nabij gelegen natuurgebieden (Kolland I en II, en de uiterwaarden). De uitstoot vindt echter ook plaats in het woongebied van de inwoners van Leersum en de (nabij) gelegen bossen.

De veehouderijen liggen dicht tegen de bebouwing van het dorp aan. Niet alleen stikstof is een probleem, maar ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals PM10 en PM 2,5 (fijnstof). Veel bewoners met longklachten hebben hier last van.

Om de uitstoot van stikstof te beperken heeft het kabinet aangegeven dat het nodig is om veehouderijen te sluiten of te verkleinen. Daar worden gelden voor ter beschikking gesteld. Zo heeft de provincie Utrecht ruim 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de omvorming van intensief agrarisch gebruik van gronden naar natuur inclusief gebruik/puur natuur. En om de geurhinder door varkenshouderijen aan te pakken is per 25 november jl. de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opengesteld. Er is 180 miljoen euro beschikbaar om in de concentratiegebieden, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bedrijven die de meeste stankoverlast geven, te kunnen beëindigen.
Aan decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten, is daarbij een belangrijke taak toebedeeld. Om de onvoorziene werklast te kunnen organiseren en faciliteren (zoals intrekken vergunningen, aanpassing bestemmingsplannen, starten van herbestemmingsprocedures, flankerend beleid) is 10 miljoen euro gereserveerd.

Gelet op alle (stank) overlast die er al sinds lange tijd is, verzoeken wij u om in gesprek te gaan met de betrokken agrariërs om hen te bewegen gebruik te maken van de saneringsregelingen die er zijn.

Wij begrijpen dat een en ander gevoelig ligt en dat dit soort zaken lastig zijn, maar nu is meer dan ooit duidelijk dat er wat moet gebeuren voor het milieu, voor onze natuur, en voor de leefomgeving van inwoners van Leersum. Reden waarom wij opnieuw uw aandacht vragen voor de belangen van de inwoners. Ook zij willen leven in een gezonde omgeving. Ook zij willen de nabij gelegen natuur behouden.

Het leefgenot / belang van honderden burgers zou groter ingeschat moeten worden dan het financiële en emotionele belang van een tweetal veehouders.
Omdat beëindiging van deze veehouderijen een vermindering van de stikstofdepositie in natuurgebieden betekent, staat ook de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum achter onze oproep en ondertekent deze brief ook.

Graag gaan wij met u in gesprek om onze problemen te bespreken. Kunt u aangeven wanneer u een delegatie van het Bewonerscomité kunt ontvangen om de gesprekken te starten?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,                                                             Mede ondertekend
Namens het Bewonerscomité Leersum Zuid                           Namens de Vereniging voor Dorp en  Natuur Amerongen – Leersum
Handtekeningen zijn verwijderd in verband met privacy

Ruud Schothorst                                                                            Ineke Vrij
Voorzitter Bewonerscomité Leersum Zuid                Vicevoorzitter Dorp en Natuur
Nieuwe Steeg 69                                                                            Nieuwe Steeg 10
3956 RB Leersum                                                                          3956 RD Leersum
Mob: +31 (0)654-374580
email: bewonerscomiteleersumzuid@gmail.com                   email: ineke@dorpennatuur.nl

 

Kopie:  Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

Kopie:  ODRU