Bestemmingsplan Nieuwe Steeg afgewezen

            Bestemmingsplan Nieuwe Steeg definitief afgewezen !!

 

Met overweldigende meerderheid ( 27 tegen en 2 voor ) is het bestemmingsplan voor uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg op 17 december 2018 door de raad afgewezen. Er is nog een amendement toegevoegd. zie onder recente berichten
Dit besluit is voor alle bewoners in Leersum belangrijk met name voor de gezondheid. Er komen dus niet meer dieren en zonder de hoge pijpen wordt de uitstoot niet over heel Leersum geblazen.
De huidige situatie blijft echter nog van kracht en dat betekent dat er nog steeds een te grote geur belasting is voor de bewoners aan de Nieuwe Steeg en daar achter.
Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor en wij hebben al contacten gelegd met de het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te zien welke mogelijkheden zij kunnen bieden om de leefomgeving voor de bewoners te verbeteren.
Wij zijn dus nog niet klaar!

Open stemt tegen uitbreiding veehouderij

OPEN stemt niet in met uitbreiding veehouderij aan Nieuwe Steeg in Leersum

15 december 2018

De fractie OPEN heeft zich in de afgelopen jaren stevig verdiept in het voorstel om het bestemmingsplan van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum te wijzigen, waardoor uitbreiding mogelijk zou worden. We hebben meerdere gesprekken met betrokkenen gevoerd, het bedrijf bezocht, aan diverse beeldvormende vergaderingen deelgenomen en ook intern hebben we er de nodige uurtjes over gesproken. Uiteindelijk zijn wij tot de slotsom gekomen dat wij het geen gewenst plan vinden.

Onze argumentatie loopt via vijf hoofdlijnen.

 1. Juridische houdbaarheid
  De uitbreiding van de veehouderij op die plaats gaat in tegen de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016. Er zijn geen indicaties dat de provincie de gemeente niet zal houden aan deze regels.
 2. Participatie
  Voor de gemeenteraad is het uitgangspunt bij wijzigingen van activiteiten en bestemmingen, dat de initiatiefnemer via een goed en gedragen traject de omgeving meeneemt in de beoogde ontwikkelingen. Dit heeft naar ons oordeel niet voldoende plaats gevonden.
 3. Omgevingsvisie
  De Nieuwe Steeg in Leersum vormt de grens van woningbouw en agrarische activiteit. Het is een zogenoemd verwevingsgebied. Het karakter van dit gebied laat niet toe dat er een grootschalige agrarische activiteit plaats vindt, zoals nu gevraagd wordt.
  De gemeente zal op basis van de Omgevingswet voor dit gebied participatief een omgevingsvisie moeten opstellen, waarin de huidige activiteiten in combinatie met wonen in een goede balans verder kunnen. Scenario’s met bijvoorbeeld duurzame energieopwekking zijn voor ons zeker opties. Maar momenteel is die omgevingsvisie er dus nog niet.
 4. Gezondheid
  Door de diverse soorten van uitstoot (fijnstof, ammoniak, geur) wordt de gezondheid van de natuur en die van mensen negatief beïnvloed. Ook het klimaat en de biodiversiteit komen in het geding.
  Al vaak is aan de orde geweest of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om die uitstoot tot onder het huidige niveau terug te dringen. Voor ons vormen de gezondheidsrisico’s van dit plan een groot punt van zorg.
 5. Toekomst
  Tot slot is er bij onze fractie ook grote twijfel over de toekomstbestendigheid van intensieve, grootschalige vleesproductie en vleesconsumptie. Wat OPEN betreft is deze casus daarom een aanleiding om snel met elkaar het gesprek aan te gaan over een toekomstbestendige voedselagenda voor onze gemeente. In ons Raadsprogramma hebben we dat al met elkaar afgesproken. En ook het College verwees daarnaar bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een voedselagenda is een plan voor een duurzame en gezonde voedselketen in onze gemeente, dus van productie tot consumptie. Bij het gesprek over een toekomstbestendige voedselagenda willen we alle schakels in de keten betrekken. Want voedselkeuzes zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele keten: van producent tot consument, en iedereen die daar tussen zit. Dit vraagt dus ook van inwoners een grote bewustwording en betrokkenheid bij hun voedselvoorziening.

OPEN wil zich in de komende tijd graag inzetten voor dit proces om tot een lokale voedselagenda te komen!

– Joost Scheltinga en Ernst Hart

VVD stemt tegen uitbreiding van Varkensstal Nieuwe Steeg

VVD stemt tegen uitbreiding varkensstal Nieuwe steeg

Door Ron van der Laan op 12 December 2018

Aan de rand van Leersum wil de eigenaar van een intensieve veehouderij zijn bedrijf grofweg verdubbelen en daarvoor een nieuwe varkensstal bouwen. Indien het plan zou worden goedgekeurd ontstaat er één van de grootste veehouderijen van de provincie Utrecht met 450 melkkoeien en 6000 varkens. Omdat het huidige bestemmingsplan deze ontwikkeling niet toestaat, heeft het vorig college besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan en als zodanig te willen toestaan dat intensieve veeteelt zo dicht tegen de rand van Leersum wordt gerealiseerd. De omwonenden van deze varkenshouderij maken zich grote zorgen over hun gezondheid en zijn daarom ook fel tegen deze ontwikkeling.

De VVD fractie is tegen het plan om deze bestaande varkens- en melkveehouderij zijn veestapel grofweg te laten verdubbelen omdat die pal aan een woonwijk grenst. Tevens bevindt zich op 100 meter afstand ook al grote varkenshouderij met 4000 varkens. Een groot deel van de wijk ondervindt nu al overlast in de vorm van geur en fijnstof. Meer overlast willen zij en de VVD niet.
De beoogde bouw van een grote stal met daarop metershoge schoorstenen, deze zijn nodig om de hogere uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof over een groter gebied te verspreiden, tasten het mooie landschap aan. Daarnaast vindt de VVD dat intensieve veehouderij niet thuis hoort zo dicht tegen een kern maar binnen een LOG (landbouwontwikkelingsgebied). Dat is de locatie aan de nieuwe steeg duidelijk niet.

Ten slotte voldoet het plan niet aan de PRV herijking 2016. De Provinciale Ruimtelijke Verordening staat een dergelijke uitbreiding van het bedrijf eenvoudigweg niet toe. Dit is ook als zodanig door het college in het raadsvoorstel benoemd.

De VVD fractie heeft zich de afgelopen twee jaar, maar vooral in 2018, uitvoerig in deze kwestie verdiept door onder andere verschillende keren met zowel de initiatiefnemer en de omwonenden in gesprek te gaan. Naast deze gesprekken hebben wij ook een goed beeld kunnen vormen van de beeldvormende bijeenkomsten in de Binder en in het Cultuurhuis in Doorn. Wij zijn dan ook van mening dat deze ontwikkeling aan de Nieuwe Steeg in Leersum ongewenst is en zullen dan ook het raadsvoorstel niet steunen.

Het stinkt in Nederland

Dankzij het succes van de Nederlandse veehouderij zitten we tot over onze oren in de mest. Dat levert niet alleen grote ecologische problemen op, ook heeft het een nadelig effect op de volksgezondheid. Nederland bekleedt wat betreft zijn mestproductie een uitzonderingspositie. De regering wil die graag behouden. Een slechte zaak, vindt Hans Baaij.

Het is de Nederlandse regering er alles aan gelegen om de derogatie te behouden: de ontheffing om boven de EU-norm extra mest te mogen produceren. Meer mest betekent meer dieren en dus meer export. De nitraatcommissie van de EU beslist op 4 april of Nederland zijn derogatie mag behouden voor de periode 2018 tot 2021.

Nederlands vee produceert per jaar 76 miljard kilo mest, oftewel zo’n 170 miljoen kilo fosfaat en 500 miljoen kilo stikstof. Dat is per inwoner ongeveer 4.500 kilo per jaar. Die enorme hoeveelheden mest overschrijden de grenzen van ecosystemen (natuur, water, bodem). Nederland vormt een uitzondering in de EU: niet alleen is hier de nitraatnorm de hoogste, ook mag bijna de helft van het landbouwoppervlak worden gebruikt voor derogatie.

Koploper

Slechts vijf landen in de EU hebben die ontheffing. Nederland heeft voor 45 procent van het landbouwoppervlak derogatie en is daarmee ruimschoots koploper. Nummer twee, België, heeft voor 12 procent ontheffing en Denemarken bekleedt een derde plaats met 4 procent. Nederland geniet hierbij een groot economisch voordeel. Per jaar mogen wij 10 miljard kilo meer mest produceren dan de EU-norm. Met de derogatie kan de Nederlandse veehouderij op jaarbasis 76 miljard kilo mest produceren, oftewel 500 miljoen kilo stikstof. Zonder derogatie wordt dat 70 miljoen kilo stikstof minder, omgerekend 10,6 miljard kilo minder mest. Volgens de Universiteit Wageningen  kan het afschaffen van de ontheffing leiden tot 15 procent minder varkens, 10 procent minder kalveren en 5 procent minder koeien.  Op jaarbasis betekent 15 procent minder varkens ongeveer vier miljoen minder dieren.

“Een varken produceert ongeveer 1.000 kilo mest per jaar”

Het hele artikel van Hans Baaij kunt u vinden op deze link:  https://www.ftm.nl/artikelen/het-stinkt-in-nederland?share=1

Luchtwasser in varkensstal werkt onvoldoende

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1818010/luchtwasser-varkensstal-werkt-onvoldoende
21-3-2018

DEN BOSCH – De provincie Noord-Brabant heeft sterke en betrouwbare signalen dat een veelgebruikte soort luchtwasser voor varkensstallen veel minder ammoniak en stank filtert dan de bedoeling is. Brabantse gemeenten en de provincie zijn daarom sinds kort een stuk voorzichtiger met het verlenen van vergunningen aan varkensboeren met de zogenoemde combiluchtwasser.

De provincie Noord-Brabant heeft dat woensdag bekendgemaakt naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad.
Volgens de provincie maakt ongeveer een derde van de Brabantse varkenshouders gebruik van een combiluchtwasser. Metingen van de Wageningen Universiteit zouden laten zien dat de combiluchtwasser beduidend minder goed werkt dan vereist. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het kabinet en de resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

De provincie en de Brabantse gemeenten hebben de rijksoverheid gevraagd om over de uitkomsten zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Varkenshouder aan de Gooyerdijk vraagt vergunning aan voor 5492 biggen en 144 vleesvarkens

De gooyerdijk 8avarkenshouder aan de Gooyerdijk 8A heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een varkensbedrijf met 5492 gespeende biggen en 144 vleesvarkens. Deze varkenshouder heeft zijn bedrijf op 1,25 km recht achter Nieuwe Steeg 2 , 4, 6 en 8,
De gemeente is voornemens om de omgevings vergunning te verlenen. Zie hiervoor
https://www.heuvelrug.nl/actueel/bekendmakingen_46422/item/gooyerdijk-8a-3956-mb-in-leersum_102739.html

Volgens informatie zou de samenstelling van de varkensstapel wordt gewijzigd. De zeugenhouderij vervalt, er zullen gespeende biggen worden gehouden tot ze groot genoeg zijn om op een ander bedrijf als vleesvarken verder te worden gemest tot de dieren slachtrijp zijn.

De gespeende biggen worden toegeleverd door andere bedrijven (zeugenhouderijen), de  vleesvarkens zijn bestemd om in Duitsland verder te worden  gemest.
De gespeende biggen blijven 7 weken in de stallen aan de Gooyerdijk, ze worden aangeleverd op een gewicht van 7 kg en afgeleverd op een gewicht van 20 kg (en soms 30 kg, dat zal wat langer duren).

 

Opnieuw ongerustheid aan de Nieuwe Steeg

De Nieuwe Steeg in Leersum ligt tegen een stiltegebied aan maar men wil dit veranderen.

De mooie uitzichten, het prachtige open landschap en de rust die dit uitstraalt waar niet alleen de inwoners van Leersum genieten, maar ook heel veel toeristen, wilde men eerst te niet doen door woningbouw te creëren op deze agrarische gronden langs de Nieuwe Steeg. Dit natuur- en broedgebied dreigde daardoor te worden aangetast. Gelukkig is dat niet doorgegaan, maar nu zijn er nieuwe plannen om grote stallen te gaan bouwen o.a. voor het mesten van vleesvarkens!

Ongerustheid aan de Nieuwe Steeg ?
Ja, er is inderdaad weer ongerustheid ontstaan bij meerdere bewoners aan de Nieuwe Steeg maar ook bij bewoners achter de Nieuwe Steeg.
Als je aan de rand van het dorp woont waar ook agrarische bedrijven zijn dan weet je dat je, met koeien in de wei, “agrarische” geuren kan verwachten. De bewoners die daar zijn gaan wonen, hebben dit ook geaccepteerd. Echter in de loop van der jaren zijn de agrarische bedrijven gegroeid en is er steeds meer vee bijgekomen. Niet alleen koeien, maar ook varkens en daardoor werden de agrarische geuren “stank”. Die stank was er niet continu, maar regelmatig werd de stank door de aanwas van varkens toch als storend ervaren en moesten bewoners hun ramen op onbepaalde tijde gewoon sluiten.
Maatregelen door veehouders
Door de veehouders werden voorzorgsmaatregelen getroffen om de stank te reduceren, maar toch werd dit in de loop der jaren als ontoereikend ervaren. Meerdere bewoners kregen klachten aan hun luchtwegen, zelf in zulke mate dat sommige bewoners nu overwegen om te gaan verhuizen.
Opmerkingen van bezoekers zijn dan ook vaak: “wat stinkt het hier; ik zou hier echt niet kunnen wonen”
Nieuw plan ingediend
Door een van de veehouders is onlangs een plan ingediend om het aantal dieren, met name van gespeende biggen en vleesvarkens, aanzienlijk uit te breiden. Dit heeft bij vele omwonende tot ongerustheid over hun gezondheid geleid. Men maakt zich zorgen en vraagt zich af of dit wel de juiste plaats is voor een tweetal naast elkaar gelegen veehouderijen zo dicht op een woonwijk. Het plan van de veehouder die nu wil gaan uitbreiden kunt u hier vinden:
http://www.heuvelrug.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebrieven_45819/item/ontwerpbestemmingsplan-nieuwe-steeg-4-8a-291116_87157.html

Daar staan alle details in over de uitbreidingsplannen.

NS2 en NS 4 tekening    overzicht NS2-4-8

Klik op afbeeldingen voor vergroten

Structuurvisie 2030
In  de structuurvisie voor het gebied Leersum Zuid staan  een aantal uitgangspunten  punten:

 • In de structuurvisie 2030 van de gemeente ligt het kompas voor de toekomst vast:
  • Behoud van openheid van het landschap staat voorop
  • Bouwmogelijkheden in het gebied blijven beperkt tot rechten in vigerende bestemmingsplannen
  • Er is geen sprake van een uitbreidingslocatie ten zuiden van Leersum
 • Raad en College geven prioriteit aan de in de structuurvisie opgenomen uitvoeringsprojecten
  S en K, Le 1
 • Breed draagvlak onder de bewoners van Leersum
 • Betrokkenheid van landschappelijke organisaties en lokale belangenverenigingen
 • Betrokkenheid van lokale boeren, grondeigenaren en ondernemers
 • Integrale aansluiting bij erkende natuurgebieden: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  Natura 2000, Kolland, Broekhuizen, Ameronger Bovenpolder, Langbroekerwetering enz. enz…..

Dat strookt dus niet met de plannen van de veehouder.